Strona główna / KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Konkurs fotograficzny "Kształty dźwięku" przeprowadzony zostanie w ramach projektu edukacyjnego "5 zmysłów. PAUZA.".Jest on adresowany do młodzieży uczącej się - uczestnikami mogą być amatorzy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. Celem konkursu jest propagowanie kreatywności wśród młodych ludzi, zwrócenie ich uwagi na wzajemne przenikanie się sztuk ( muzyka / fotografia), a także uwrażliwienie na sytuację osób z upośledzeniem lub całkowitą dysfukncją zmysłu słuchu. Inspiracją artystycznych poszukiwań jest hasło zawarte w tytule konkursu. Czym są owe kształty dźwięku? Czy zjawisko, które odbieramy zmysłem słuchu, można zamknąć w ramach konkretnego kształtu, przedmiotu? Te pytania stają się punktem do rozmyślań nad charakterem dźwięku jako budulca, bez którego nie istnieje muzyka. Do konkursu "Kształty dźwięku" zgłaszać można prace, stanowiące zestaw 3 autorskich fotografii. Wszelkie informacje dotyczące warunków technicznych, adres kontaktowy oraz terminy związane z realizacją konkursu dostępne będą na stronie internetowej patrona tego wydarzenia, czyli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, oraz na stronie projektu "5 zmysłów. Pauza"

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KSZTAŁTY DŹWIĘKU” PRZEPROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

„5 ZMYSŁÓW. PAUZA.”

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego „Kształty dźwięku”, zwanego dalej Konkursem, rozpoczynającego się 15 września 2012.
 2. Konkurs organizowany jest przez: Stowarzyszenie Edukacyjne MCA, firmę More Than One Production w ramach Projektu Edukacyjnego „5 zmysłów. PAUZA.”Patronem Konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
 3. Konkurs organizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego.

 

2.CEL I TEMATYKA KONKURSU

 

 

 1. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na kwestię przekładu wrażeń związanych ze światem dźwięków oraz muzyki na język fotografii, jak również skierowanie uwagi społecznej na kwestię potrzeb osób niepełnosprawnych słuchowo.
 2. Prace konkursowe oceniane będą w jednej tylko kategorii. Punktem wyjścia dla fotograficznych  inspiracji jest hasło: „Kształty dźwięku.”

 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Uczestnicy Konkursu powinni złożyć pracę konkursową wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu do dnia 30 października 2012. O zakwalifikowaniu prac decyduje data stempla pocztowego.
 4. Pracę konkursową wraz z dokumentacją należy zgłosić osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Górecka 1, budynek Skalar Office Center, 60 – 201 Poznań.      
 5. Formularz zgłoszeniowy powinien znajdować się w osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej godłem Uczestnika Konkursu.
 6. Wszystkie prace zgłoszone na Konkurs stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 7. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac konkursowych nadsyłanych pocztą.

 

 

4. ZASADY ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

 

 1. Przez pracę konkursową rozumie się zestaw 3 fotografii tematycznie związanych z hasłem „Kształty dźwięku”.
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć  w formacie 20 na 30 cm.
 3. Dopuszczalna jest minimalna korekta cyfrowa ( redukcja koloru, rozjaśnianie, kontrastowanie ). Inne zmiany, w tym fotomontaż, stanowią podstawę do dyskwalifikacji prac.
 4. Wszystkie fotografie powinny zawierać na odwrocie: godło autora, ew. tytuł fotografii.
 5. W Konkursie mogą brać udział fotografie wcześniej niepublikowane ani niezgłaszane do innych konkursów.
 6. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii nie spełniającej wymienionych kryteriów technicznych wskazanych w Regulaminie lub naruszających prawo.

 

 

5. KOMISJA REKRUTACYJNA

 

 1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Kapituła Konkursu, zwana dalej Kapitułą.
 2. Kapituła powołana jest na czas trwania Konkursu.
 3. Zadaniem Kapituły jest:

- rzetelna i obiektywna ocena zgłoszonych prac

- wybór laureatów Konkursu.

 1. Przy ocenie nadesłanych prac Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:

- uwzględnienie idei i celów Konkursu,

- jakość walorów estetycznych i artystycznych.

 1. Członkowie Kapituły dokonują oceny nadesłanych prac nie znając danych personalnych ich autorów. W przypadku zaistnienia sytuacji mogącej podważyć bezstronność ich oceny, członkowie Kapituły mają obowiązek wstrzymać się od oceny danej pracy konkursowej. 

 

 

6.  SPOSÓB WYŁONIENIA LAUREATÓW

 

 1. Zgłoszone prace konkursowe kwalifikowane są pod względem formalnym przez Sekretarza Konkursu, wchodzącego w skład Kapituły.
 2. Kapituła dokonuje oceny prac na podstawie kryteriów określonych w punkcie 5, ustępie 4 Regulaminu.
 3. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcie większością głosów.
 4. Kapituła może zrezygnować z przyznania nagród, lub przyznać dwie nagrody równorzędne.
 5. Z obrad Kapituły sporządzony jest protokół, podpisany przez wszystkich członków Kapituły.
 6. Kapituła zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 07.11.2012.
 8. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie koncertu będącego finałem Projektu Edukacyjnego „5 zmysłów. PAUZA.”, który odbędzie się 14 listopada 2012, w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.
 9. Organizator będzie kontaktował się z laureatami Konkursu osobiście,drogą mailową lub telefonicznie.

 

 

7. BIURO ORGANIZACJI KONKURSU

 

1. Obsługę administracyjną Konkursu zapewni Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.         

 

 

8. NAGRODY

 

 

 1. Za zajęcie I, II i III miejsca Kapituła przyznaje dyplomy oraz nagrody.
 2. Autorzy prac wyróżnionych w Konkursie otrzymują dyplomy wyróżnienia.

 

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także związanej z tym identyfikacji Uczestników Konkursu, przyznania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 1. W razie potrzeby, Uczestnik ma prawo do ewentualnej poprawy swoich danych osobowych w dokumentach związanych z Konkursem.

 

 

10. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Uczestnik Konkursu poprzez podpisanie Oświadczenia będącego częścią Formularza zgłoszeniowego oznajmia, że posiada autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do zgłoszonych fotografii.

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie prac konkursowych przez Organizatora:

- do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu

- do celów związanych z realizacją i promocją Projektu Edukacyjnego „5 zmysłów. PAUZA.”

3. Uczestnik wyraża zgodę na posługiwanie się prze Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych.

4. Uczestnik zrzeka się wynagrodzenia za wykorzystanie fotografii biorących udział w Konkursie przez Organizatora.

5. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych prac konkursowych, których własność przechodzi na Organizatora z chwilą zgłoszenia ich do Konkursu.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptuje wszystkie zasady Konkursu zawarte w tym Regulaminie.

2. Uczestnik Konkursu zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku w związku z realizacją Projektu Edukacyjnego „5 zmysłów. PAUZA.” oraz przeprowadzeniem Konkursu.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki uczestnictwa i przeprowadzenia Konkursu.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest  na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli: www.odn.poznan.pl, oraz na stronie Projektu Edukacyjnego „5 zmysłów. PAUZA.” - www.5zmyslow.pl

 1. Informacje o Konkursie można też uzyskać pod adresem mailowym : ewadrazkowska@gmail.com

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KONKURS FOTOGRAFICZNY „KSZTAŁTY DŹWIĘKU”

 

Imiona ….......................................................

Nazwisko …..................................................

Data urodzenia ….........................................

Adres mailowy ….........................................

Telefon ….....................................................

 

Nazwa i adres szkoły …...............................

Imię i nazwisko opiekuna …........................

Telefon kontaktowy …................................. 

 

  

                                                       

 

 

                                                        OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że fotografie zgłoszone przez mnie do Konkursu Fotograficznego „Kształty dźwięku”, są moimi  samodzielnymi  pracami i w żaden sposób nie naruszają praw autorskich innych osób.

 

                                                                                                             Imię i nazwisko